🇭🇰 VmShell 香港 CMI 测试记录

VmShell 香港 CMI 测试记录

VmShell 是一个新成立的商家,最近促销邮件比较疯狂,因此入手了一台进行测试,就目前来看,三网回程走移动 CMI,效果不错。

官方测速地址:http://156.251.176.254:7788/
商家 TG 群组:https://t.me/vmshellhk

目前官网在售套餐

1C-1G-10G-1TB(DiY)

CPU:1 vCPU CustomerDiy Configure
硬盘:10 GB SSD Storage
内存:1 GB DDR4 RAM
带宽流量:1 TB /Monthly Transfer 300 MBps Network Port
价格:18 刀/月
购买链接:https://vmshell.com/cart.php?a=add&pid=1

1C-0.5G-10G-500GB

CPU:1 vCPU CustomerDiy Configure
硬盘:10 GB SSD Storage
内存:512 MB DDR4 RAM
带宽流量:500 GB /Monthly Transfer 300 MBps Network Port
价格:5 刀/月
购买链接:https://vmshell.com/cart.php?a=add&pid=2

Small-Cheap-VPS-256

CPU:1 vCPU CustomerDiy Configure
硬盘:6 GB SSD Storage
内存:256 MB DDR4 RAM
带宽流量:200 GB /Monthly Transfer 300 MBps Network Port
价格:3 刀/月
购买链接:https://vmshell.com/cart.php?a=add&pid=12

季付及以上可以使用八折优惠码『asiahk』(Small-Cheap-VPS-256 不适用)

测试记录

LemonBench Fast

完整测试链接

系统信息

 -> System Information
 
 OS Release:		Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz 2.20 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		130.32 MB / 226.35 MB
 Swap Usage:		17.01 MB / 512.00 MB
 Disk Usage:		2.50 GB / 4.61 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.10 0.06 0.02 
 CPU Usage:		11.8% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	5.4.0-28-generic
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[HK] 156.251.176.*
 IPV4 - ASN Info:	40065 (CNSERVERS - CNSERVERS LLC, US)
 IPV4 - Region:		China Hong Kong 

CPU,内存,硬盘信息

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			726 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		15099.99 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12297.64 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		36.7 MB/s (8969 IOPS, 2.85 s)		52.6 MB/s (12848 IOPS, 1.99 s)
 1GB-1M Block		1.1 GB/s (1038 IOPS, 0.96 s)		1.1 GB/s (1029 IOPS, 0.97 s)

speedtest 信息

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		9.43 MB/s	31.11 MB/s	307.06 ms	Cell C (South Africa Johannesburg)
 China, Beijing CU 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Shanghai CT 		31.79 MB/s	32.03 MB/s	32.82 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds

Traceroute 信息

北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 156.251.176.1 3.04 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
 2 23.225.55.2 0.49 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3 23.225.55.33 0.71 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4 *
 5 223.120.2.53 2.49 ms AS58453 China, ChinaMobile
 6 *
 7 221.183.55.54 10.61 ms AS9808 China, ChinaMobile
 8 221.176.24.61 10.62 ms AS9808 China, ChinaMobile
 9 221.183.68.146 8.67 ms AS9808 China, ChinaMobile
10 *
11 221.183.23.78 41.19 ms AS9808 China, ChinaMobile
12 219.158.40.1 41.51 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.5.129 50.98 ms AS4837 China, ChinaUnicom
14 123.126.0.2 40.42 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 221.219.202.242 46.40 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 124.65.194.42 40.58 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 61.135.113.158 40.80 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
18 *
19 *
20 123.125.99.1 45.13 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1 156.251.176.1 24.67 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
 2 23.225.55.2 0.57 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3 23.225.55.33 0.62 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4 *
 5 223.120.2.53 1.20 ms AS58453 China, ChinaMobile
 6 *
 7 *
 8 221.176.24.61 11.47 ms AS9808 China, ChinaMobile
 9 221.176.22.233 8.91 ms AS9808 China, ChinaMobile
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 36.110.246.198 44.46 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
16 180.149.128.9 41.26 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1 156.251.176.1 6.23 ms AS40065 China, Hong Kong, cloudinnovation.org
 2 23.225.55.2 0.51 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3 23.225.55.33 1.00 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4 *
 5 223.120.2.53 1.66 ms AS58453 China, ChinaMobile
 6 *
 7 *
 8 *
 9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 211.136.63.66 44.95 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
15 211.136.95.226 44.29 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 211.136.25.153 47.01 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

superspeed 三网测试

cD2wOf.png

流媒体测试

不支持 NF,Google 显示香港。

测试小记

再次感谢商家提供测试小鸡~,迫于最近 HW,测试有些迟,还有几台库存欲购从速~

国内方面,回程均为CMI,体验不错。目前商家没有开通 TG 频道,优惠信息将会在群组内放出。

另外,商家目前的策略,如果高峰期触发测速,会被防火墙拦截 10 分钟,因此如果在测速时遇到突然掉线还请谅解。

如果有额外需求,可以联系商家进行PY。

如果能支持港区 NF 那就是最好的了

本站回程监控地址(中途断线是因为重转系统导致的):
https://pong.lowendaff.com/smokeping/?target=Asia.HongKong.VmShell-HongKong